O servizo de distribución pode verse afectado, de xeito excepcional, por cortes de subministración imprevistos. As avarías prodúcense por incidencias, cuxa orixe pode ser diversa: nas centrais de xeración, na rede de transporte ou distribución, ou na propia instalación do cliente.

Para resolver con maior rapidez calquera avaría, hai que detectar se se produciu na instalación do cliente ou na da empresa distribuidora.

 • Identifica os compoñentes

  Interruptor de control de potencia (ICP)

  Encóntrase xunto ao Cadro Xeral de Mando e Protección. É o encargado de controlar e limitar a potencia contratada. Se a suma das potencias conectadas simultaneamente supera a contratada, este dispositivo actuará deixando sen servizo a instalación particular.

  Interruptor xeral automático (IGA)

  Protexe de sobrecargas e curtocircuítos a instalación completa da vivenda. Trátase dun elemento de recente incorporación.

  Interruptor diferencial (ID)
  Protexe e desconecta a instalación eléctrica de forma rápida cando existe unha derivación a terra, para protexer as persoas.

  Pequenos interruptores automáticos (PIA)

  Protexen dos incidentes producidos polos curtocircuítos e sobrecargas en cada un dos circuítos interiores (iluminación, calefacción, electrodomésticos, etc.). O número de PIA dependerá do grao de electrificación ou da complexidade da instalación eléctrica da vivenda ou local. 

 • Comprobacións iniciais

  lista

  Unha vez identificados os compoñentes, se se encontra algún elemento do cadro baixado, débese subir.

  Se non volve saltar ningún dispositivo, o problema está solucionado.

  Se, pola contra, algún dispositivo volve baixarse, deben continuar as comprobacións.

   

  lista

  Desconectar ou baixar todos os elementos: Interruptor Xeral (IGA), o Interruptor Diferencial (ID) e os PIA.

  A continuación hai que conectar o Interruptor de Control de Potencia (ICP). Se aínda se dispara, malia ter todo desconectado, hai que chamar o 900 333 999.

  Se non se dispara o ICP, hai que conectar o Interruptor Xeral Automático (IXA). Se este se dispara, significa que existe unha avaría nalgún punto da instalación, polo que será necesario chamar un instalador electricista autorizado.

  Se non se dispara o IXA, conectar a continuación o Interruptor Diferencial (IDE). Se este se dispara, significa que existe unha avaría por derivación na instalación e tamén será necesario poñerse en contacto cun instalador electricista autorizado.

  Se non se dispara o IDE, conectar os Pequenos Interruptores Automáticos (PIA) un a un. Se se dispara algún PIA, significa que existe unha avaría no circuíto correspondente, e tamén será necesario poñerse en contacto cun instalador electricista autorizado.

  Se non se dispara ningún PIA, pódense conectar os receptores (luz, electrodomésticos, caldeira,…) un a un ata localizar a avaría. Se ao conectar un receptor se desconecta o PIA, significa que o receptor está avariado e debe ser reparado.

   

  listaSe aínda así non se localiza a avaría, hai que poñerse en contacto cun instalador particular.

  Xeralmente, cando nunha vivenda está todo conectado e salta o ICP, débese a que a potencia demandada polos equipos eléctricos é maior que a potencia contratada.

  Unha solución temporal é desconectar algúns aparatos para reducir a potencia demandada para evitar que salte o ICP. Para poder conectar todos os aparatos de forma simultánea, será necesario solicitar o aumento da potencia contratada a través dun Comercializador.

 • Como actuar

  Unha avaría na rede debe comunicarse a través do teléfono 900 333 999 no mesmo momento en que se detecte:

  listaUnha zona sen servizo.

  listaUn edificio parcial ou totalmente sen servizo.

  listaIncidencias en instalacións eléctricas ou calquera outra situación que entrañe perigo.

  No momento en que unha avaría é detectada (ben polos sistemas propios da compañía, ben pola comunicación dos clientes), ponse en marcha un dispositivo para recuperar o servizo o antes posible.

  Unha vez que o equipo de mantemento chega ao lugar da avaría, avalía o problema e estima o tempo que tardará en resolvela. De feito, se a configuración da rede o permite, restablecerase o servizo a través doutras subestacións, liñas ou centros de transformación que non están afectados pola avaría antes de iniciar a súa reparación, para que os clientes teñan subministración durante esta.

  En situacións de emerxencia por causas atmosféricas, a nosa compañía traballa en coordinación con outros servizos de emerxencia que establecerán os protocolos pertinentes para cada situación.

 • Consellos

  Ante un apagamento, recoméndase seguir os seguintes consellos:

  listaÉ conveniente ter dispoñibles lanternas e pilas de reposto, evitando o uso de candeas para reducir o risco de incendio.

  listaNon abrir o frigorífico nin o conxelador, para conservar o frío e preservar os alimentos.

  listaPara evitar que se estraguen os aparatos cando volva o servizo, convén desenchufalos ata que este se repoña.

  listaPor seguridade, non tocar o cadro eléctrico nin accionar calquera dos seus mecanismos coas mans molladas ou húmidas.