Dereitos de acometida

Pagamento que se lle debe facer á empresa distribuidora pola realización das actuacións necesarias para atender a unha nova subministración ou para ampliación dun xa existente, poden incluír os dereitos de extensión e os dereitos de acceso.