Intensidade

Unha das magnitudes que caracterizan a corrente eléctrica e que se define como a cantidade de electricidade que pasa a través da sección dun fío condutor nun segundo. A unidade de medida é o Amperio.