Kilovoltamperio reactivo (kVAr)

Unidade de potencia reactiva que equivale a 1000 VAr.