As instalacións de conexión á rede eléctrica de UFD, SA deberán cumprir as características técnicas que veñen definidas na seguinte normativa.

Especificacións particulares

icona de pdf

Requisitos técnicos para conexión de instalacións en Alta Tensión de Un >36 kV

O documento especifica os requisitos técnicos que han de cumprir as instalacións de conexión ás redes de Alta Tensión de Un >36 kV, así como aquelas outras partes da instalación de conexión que, por motivos de seguridade, fiabilidade ou calidade de servizo, así o requiran (documento dispoñible en castelán).

icona de pdf

Requisitos técnicos para conexión de instalacións en Alta Tensión de Un ≤ 36 kV

O documento especifica os requisitos técnicos que han de cumprir as instalacións de conexión ás redes de Alta Tensión de Un ≤ 36 kV, así como aquelas outras partes da instalación de conexión que, por motivos de seguridade, fiabilidade ou calidade de servizo, así o requiran (documento dispoñible en castelán).

icona de pdf

Especificacións Particulares para Instalacións de Conexión. Instalacións de Enlace en Baixa Tensión

O documento define e regula as características técnicas ás que se deben de axustar as novas instalacións de enlace en Baixa Tensión a conectar a rede de distribución (documento dispoñible en Castelán).

icona de pdf

Especificacións Particulares para Instalacións de Conexión. Xeradores conectados a redes de Baixa Tensión

O documento define a condicións técnicas e características necesarias para a conexión de instalacións xeradoras á rede de Baixa Tensión (documento dispoñible en Castelán).

O Real decreto 1663/2000 foi derrogado pola Disposición derrogatoria única do Real decreto 1699/2011, do 18 de novembro, publicado no BOE do 8 de decembro do 2011.

icona de pdf

Especificacións Particulares para Instalacións de Conexión. Liñas conectadas a redes de Alta Tensión de Un > 20 kV

O documento especifica as condicións e características que han de cumprir tanto as liñas eléctricas de nova extensión de rede de instalacións de conexión conectadas ás redes de Alta Tensión de Un > 20 kV como aquelas outras partes da instalación de conexión que, por motivos de seguridade, fiabilidade ou calidade de servizo, así o requiran (documento dispoñible en castelán).

icona de pdf

Especificacións Particulares. Requisitos técnicos de construción de subestacións conectadas a redes de Alta Tensión de Un >36 kV

O documento especifica as condicións e características que han de cumprir as subestacións eléctricas de nova extensión de rede de instalacións de conexión conectadas ás redes de Alta Tensión de Un > 36 kV (documento dispoñible en castelán).

icona de pdf

Requisitos técnicos de Medida de Energía en redes de Alta Tensión de Un ≤ 36kV

O documento establece as condicións técnicas que deben reunir as instalacións de medida de enerxía eléctrica para a facturación e liquidación de subministracións e produtores de enerxía eléctrica conectados ás redes de distribución en alta tensión de Un ≤ 36 kV de UFD, incluídas as instalacións de autoconsumo, sempre que o punto de medida non estea situado no interior dunha subestación eléctrica. (Documento dispoñible en castelán).

icona de pdf

Requisitos Técnicos de Medida de Energía en Redes de Baja Tensión

O documento establece as condicións técnicas que deben reunir as instalacións de medida de enerxía eléctrica para a facturación e liquidación de subministracións e produtores de enerxía eléctrica conectados ás redes de distribución en baixa tensión de UFD, incluídas as instalacións de autoconsumo. (Documento dispoñible en castelán).

icona de pdf

Requisitos Técnicos de Medida de Energía en Redes de Alta Tensión de Un > 1 kV en subestaciones eléctricas

O documento define e regula as características técnicas ás que se deben de axustar as novas instalacións de enlace en Baixa Tensión a conectar a rede de distribución (documento dispoñible en Castelán).

icona de pdf

Especificacións Particulares para Instalacións de Conexión. Medidas e Ensaios en Liñas Subterráneas antes da súa posta en servizo

O obxecto deste documento é establecer os requisitos técnicos para a realización de medidas e ensaios nas liñas subterráneas, co fin de garantir un nivel de fiabilidade e de calidade que permita a súa correcta explotación na rede de distribución (documento dispoñible en Castelán).

icona de pdf

Proxecto Tipo Liñas Eléctricas Aéreas de Baixa Tensión

O documento establece e xustifica todos os datos construtivos que permiten a elaboración de proxectos e posterior construción de Liñas Eléctricas Aéreas de Baixa Tensión, conforme ao establecido nos regulamentos e normas vixentes e cumprindo a normalización da Compañía (documento dispoñible en Castelán).

icona de pdf

Proxecto Tipo Liñas Eléctricas Aéreas ata 20 kV

O documento establece e xustifica todos os datos construtivos que permiten a elaboración de proxectos e posterior construción de Liñas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de Un < =20 kV, conforme ao establecido nos regulamentos e normas vixentes e cumprindo a normalización da Compañía (documento dispoñible en Castelán).

icona de pdf

Proxecto Tipo Liñas Eléctricas Subterráneas de Baixa Tensión

O documento establece e xustifica todos os datos construtivos que permiten a elaboración de proxectos e posterior construción de Liñas Eléctricas Subterráneas de Baixa Tensión, conforme ao establecido nos regulamentos e normas vixentes e cumprindo a normalización da Compañía (documento dispoñible en Castelán).

icona de pdf

Proxecto Tipo Liñas Eléctricas Subterráneas ata 20 kV

O documento establece e xustifica todos os datos construtivos que permiten a elaboración de proxectos e posterior construción de Liñas Eléctricas Subterráneas de Alta Tensión de Un < =20 kV, conforme ao establecido nos regulamentos e normas vixentes e cumprindo a normalización da Compañía (documento dispoñible en Castelán).

icona de pdf

Proxecto tipo para a construción de Centros de intemperie

O documento establece e xustifica todos os datos construtivos que permiten a elaboración de proxectos e posterior construción de Centros de Transformación de Distribución de Intemperie, conforme ao establecido nos regulamentos e normas vixentes e cumprindo a normalización da Compañía (documento dispoñible en Castelán).

icona de pdf

Proxecto tipo para a construción de Centro de Transformación en envolvente prefabricada e non-prefabricada

O documento establece e xustifica todos os datos construtivos que permiten a elaboración de proxectos e a posterior construción de Centros de Transformación de Distribución con envolvente prefabricada e non prefabricada, conforme co establecido nos regulamentos e normas vixentes e cumprindo a normalización da Compañía (documento dispoñible en castelán).

icona de pdf

Proxecto tipo para a construción de centros de seccionamento en envolvente prefabricada e non-prefabricada

O documento establece e xustifica todos os datos construtivos que permiten a elaboración de proxectos e a posterior construción de Centros de seccionamento en envolvente prefabricada e non-prefabricada, conforme co establecido nos regulamentos e normas vixentes e cumprindo a normalización da Compañía (documento dispoñible en castelán).

Enlace relacionado