O servizo de distribución pode verse afectado, de xeito excepcional, por cortes de subministración imprevistos. As avarías prodúcense por incidencias, cuxa orixe pode ser diversa: nas centrais de xeración, na rede de transporte ou distribución, ou na propia instalación do cliente.

Para resolver con maior rapidez calquera avaría, hai que detectar se se produciu na instalación do cliente ou na da empresa distribuidora.

 • Identifica os compoñentes

  Interruptor de control de potencia (ICP)

  Encóntrase xunto ao Cadro Xeral de Mando e Protección. É o encargado de controlar e limitar a potencia contratada. Se a suma das potencias conectadas simultaneamente supera a contratada, este dispositivo actuará deixando sen servizo a instalación particular.

  Interruptor xeral automático (IGA)

  Protexe de sobrecargas e curtocircuítos a instalación completa da vivenda. Trátase dun elemento de recente incorporación.

  Interruptor diferencial (ID)
  Protexe e desconecta a instalación eléctrica de forma rápida cando existe unha derivación a terra, para protexer as persoas.

  Pequenos interruptores automáticos (PIA)

  Protexen dos incidentes producidos polos curtocircuítos e sobrecargas en cada un dos circuítos interiores (iluminación, calefacción, electrodomésticos, etc.). O número de PIA dependerá do grao de electrificación ou da complexidade da instalación eléctrica da vivenda ou local. 

 • Información sobre Interruptores Diferenciais

  Os interruptores diferenciais deben estar presentes obrigatoriamente en todas as instalacións eléctricas domésticas e serven para protexer as persoas do risco de morte provocado polo “contacto directo”, coas partes activas da instalación (cables), ou polo “contacto indirecto” coas carcasas metálicas de electrodomésticos sometidos accidentalmente a tensión, debido a un fallo de illamento da súa instalación, protexendo tamén eventualmente contra os incendios que puidesen provocar as devanditas derivacións por fallo de illamento.

   

  Os interruptores diferenciais protexen principalmente as persoas e, secundariamente, as instalacións

   

  Durante estes últimos anos houbo un gran cambio nos electrodomésticos e resto de equipos que se foron introducindo a nivel doméstico nas vivendas. Sobre todo, coa incorporación de distintos receptores con compoñentes electrónicos, como as reactancias electrónicas para iluminación, os variadores electrónicos de intensidade luminosa, os arrincadores electrónicos, as fontes de alimentación e os variadores de frecuencia (instalados en ordenadores, lámpadas de baixo consumo, aires acondicionados, TV, equipos de música etc.) que, xunto coa presenza de tormentas, provocan numerosos disparos intempestivos dos diferenciais.

  Para adaptarse a estes novos receptores e evitar no posible os disparos intempestivos, os interruptores diferenciais foron evolucionando para mellorar o seu funcionamento.

   

  Clase de diferenciais para uso doméstico

   

  icona check laranxa Diferenciais clase AC, o seu símbolo é 

  Este tipo de diferenciais son sensibles só a correntes de fuga en alterna. Son os primeiros que saíron ao mercado e os que, como mínimo, deben instalarse en calquera instalación doméstica. Funcionan correctamente en instalacións que practicamente non conten con compoñentes electrónicos e que ademais estean situadas en zonas con escasa probabilidade de tormentas. Porén, se a vivenda se encontra situada nunha zona con posibles tormentas estivais con descargas atmosféricas (raios) que provocan sobretensións transitorias e fugas puntuais de corrente a terra, ou se a súa instalación interior dispón de varios receptores con compoñentes electrónicos (electrodomésticos intelixentes, iluminación con regulación ou de baixo consumo, fontes de alimentación, ordenadores, aires acondicionados, equipos de música ou televisión etc.) nos que se poden presentar fugas de correntes continuas pulsantes (que son tan perigosas como as alternas, pero que non se detectan polos diferenciais de Clase AC), este tipo de diferenciais non son aptos para instalacións con compoñentes electrónicos ou en zonas con presenza de tormentas, onde se produce, ademais, o seu disparo intempestivo polos harmónicos que producen eses mesmos receptores. De feito, hai países, como Alemaña ou Suíza, onde a súa instalación xa non se permite.

   

  icona check laranxa Diferenciais clase A, o seu símbolo é 

  Este tipo de diferenciais son sensibles a correntes de fuga en alterna e en continua, ademais incorporan un filtro de alta frecuencia que mellora o seu núcleo magnético para evitar os disparos intempestivos producidos polos harmónicos que se xeran cando existen varios receptores con compoñentes electrónicos. Estas características fan que este tipo de diferenciais sexan os adecuados para instalacións con receptores con compoñentes electrónicos.

   

  icona check laranxa Diferenciais clase A “Superinmunizados” o seu símbolo é  o 

  Este tipo de diferenciais son iguais que os de Clase “A”, pero a súa curva de disparo aproxímase aos límites da Norma 61008-1, o que lles permite funcionar correctamente en instalacións con fortes cargas de receptores con compoñentes electrónicos, como son as reactancias electrónicas de iluminación, variadores de velocidade, arrincadores electrónicos e gran cantidade de ordenadores ou equipamento informático.

  Este tipo de diferenciais incorporan ademais un circuíto de acumulación de enerxía que diminúe substancialmente os disparos intempestivos, producidos polas fugas puntuais a terra asociadas ás sobretensións transitorias provocadas principalmente por descargas atmosféricas, discriminándoos dun defecto real. Desta forma, este tipo de diferenciais son sensibles a correntes de fuga en alterna e en continua, deste xeito reducen ao máximo os seus disparos intempestivos, polo que este tipo de diferenciais son os máis adecuados para instalacións con receptores con compoñentes electrónicos ou que se sitúen en zonas con presenza de tormentas.

   

  Hai outros tipos de diferenciais, como poden ser: os de “Retardados” (Tipo S) para instalación augas arriba doutros diferenciais, os “Industriais” (Tipos B e F) para recarga de vehículos, arrincadores e variadores de velocidade de motores, ou os “Rearmables”, para instalacións desatendidas que precisan de garantía de continuidade do servizo, pero xeralmente o seu uso é máis propio de instalacións industriais ou comerciais. Non obstante, nas subministracións domésticas, para maximizar a protección das persoas e evitar os disparos intempestivos, a conclusión é que:

   

  Para uso doméstico é moi recomendable instalar sempre interruptores diferenciais de tipo “superinmunizado”

   

  Recomendacións de instalación

   

  Atendendo á Guía da ITC-BT-25 do Regulamento electrotécnico para BT nas instalacións de uso doméstico, recoméndase seguir as seguintes indicacións:

  icona check laranxa  Para evitar que un único interruptor diferencial desconecte certos aparellos, como equipos informáticos, frigoríficos e conxeladores. Para este tipo de circuítos, é moi conveniente prever sempre a instalación dunha protección diferencial individual.

  icona check laranxa Cando exista un único interruptor diferencial ou varios en paralelo, estes serán de disparo instantáneo (0,05 s) e unha sensibilidade (intensidade diferencial-residual) máxima de 30 mA. Porén, en caso de dispoñer de diferenciais instalados en serie, debe existir selectividade entre eles, o que se consegue se o diferencial situado augas arriba ten certo retardo na súa actuación (Tipo S) e se a súa sensibilidade é polo menos tres veces superior á dos diferenciais situados augas abaixo.

  icona check laranxa Non instalar nunca os diferenciais augas arriba das proteccións contra sobretensións.

  icona check laranxa Colocarase, como mínimo, un interruptor diferencial por cada cinco circuítos instalados.

  icona check laranxa Para a electrificación da terraza, xardín ou instalación exterior, débese instalar polo menos un diferencial independente do dos circuítos interiores.

  icona check laranxa En caso de disparos intempestivos frecuentes e tras comprobar que non se debe a fallas de illamento ou desaxuste do diferencial, débese:

  • Separar o circuíto da cociña e o forno, ou o do aire acondicionado, do resto.
  • Substituír o diferencial que dispara por un superinmunizado e, se xa é dese tipo, substituílo por outro superinmunizado, pero de tipo “Rearmable”.

  icona check laranxa Evitar a instalación de lonxitudes de cable excesivamente longas augas abaixo dun diferencial para reducir a intensidade das correntes de fuga a terra.

   

  Recomendacións para garantir a seguridade das persoas

   

  1. Asegurar unha boa posta a terra que garanta a continuidade da corrente en caso de defecto, tanto das liñas de protección (cable verde/amarelo de terra) coma dos electrodos (picas de terra).
  2. Manter un correcto illamento, tanto dos distintos aparatos conectados á nosa instalación interior coma do sistema de cables e cadros que a conforman, xa que definen a capacidade e o illamento da instalación.
  3. Realizar unha boa conexión entre o condutor de protección e a masa do receptor para evitar tensións perigosas ás persoas que puidesen entrar en contacto coas carcasas dos distintos receptores ou aparatos.
  4. Asegurar a continuidade do bucle de terra, entre o circuíto da terra de protección e as masas metálicas dos distintos receptores ou aparatos.
  5. Premer o botón de “Test” de cada interruptor diferencial 1 vez ao mes, para garantir o seu correcto funcionamento.

   

 • Comprobacións iniciais

  lista

  Unha vez identificados os compoñentes, se se encontra algún elemento do cadro baixado, débese subir.

  Se non volve saltar ningún dispositivo, o problema está solucionado.

  Se, pola contra, algún dispositivo volve baixarse, deben continuar as comprobacións.

   

  lista

  Desconectar ou baixar todos os elementos: Interruptor Xeral (IGA), o Interruptor Diferencial (ID) e os PIA.

  Se non tes electricidade na casa, agora podes acceder á túa área privada para comprobar se o interruptor de control de enerxía (ICP) está desconectado e, se é así, volve conectalo. Unha vez que o volvese conectar, se continúa sen enerxía despois duns minutos, pode avisarnos a través da súa área privada.

  Se non se dispara o ICP, hai que conectar o Interruptor Xeral Automático (IXA). Se este se dispara, significa que existe unha avaría nalgún punto da instalación, polo que será necesario chamar un instalador electricista autorizado.

  Se non se dispara o IXA, conectar a continuación o Interruptor Diferencial (IDE). Se este se dispara, significa que existe unha avaría por derivación na instalación e tamén será necesario poñerse en contacto cun instalador electricista autorizado.

  Se non se dispara o IDE, conectar os Pequenos Interruptores Automáticos (PIA) un a un. Se se dispara algún PIA, significa que existe unha avaría no circuíto correspondente, e tamén será necesario poñerse en contacto cun instalador electricista autorizado.

  Se non se dispara ningún PIA, pódense conectar os receptores (luz, electrodomésticos, caldeira,…) un a un ata localizar a avaría. Se ao conectar un receptor se desconecta o PIA, significa que o receptor está avariado e debe ser reparado.

   

  listaSe aínda así non se localiza a avaría, hai que poñerse en contacto cun instalador particular.

  Xeralmente, cando nunha vivenda está todo conectado e salta o ICP, débese a que a potencia demandada polos equipos eléctricos é maior que a potencia contratada.

  Unha solución temporal é desconectar algúns aparatos para reducir a potencia demandada para evitar que salte o ICP. Para poder conectar todos os aparatos de forma simultánea, será necesario solicitar o aumento da potencia contratada a través dun Comercializador.

 • Como actuar

  Unha avaría na rede debe comunicarse a través da nosa área privada no mesmo momento en que se detecte:

  listaUnha zona sen servizo.

  listaUn edificio parcial ou totalmente sen servizo.

  listaIncidencias en instalacións eléctricas ou calquera outra situación que entrañe perigo.

  No momento en que unha avaría é detectada (ben polos sistemas propios da compañía, ben pola comunicación dos clientes), ponse en marcha un dispositivo para recuperar o servizo o antes posible.

  Unha vez que o equipo de mantemento chega ao lugar da avaría, avalía o problema e estima o tempo que tardará en resolvela. De feito, se a configuración da rede o permite, restablecerase o servizo a través doutras subestacións, liñas ou centros de transformación que non están afectados pola avaría antes de iniciar a súa reparación, para que os clientes teñan subministración durante esta.

  En situacións de emerxencia por causas atmosféricas, a nosa compañía traballa en coordinación con outros servizos de emerxencia que establecerán os protocolos pertinentes para cada situación.

 • Consellos

  Ante un apagamento, recoméndase seguir os seguintes consellos:

  listaÉ conveniente ter dispoñibles lanternas e pilas de reposto, evitando o uso de candeas para reducir o risco de incendio.

  listaNon abrir o frigorífico nin o conxelador, para conservar o frío e preservar os alimentos.

  listaPara evitar que se estraguen os aparatos cando volva o servizo, convén desenchufalos ata que este se repoña.

  listaPor seguridade, non tocar o cadro eléctrico nin accionar calquera dos seus mecanismos coas mans molladas ou húmidas.