De acordo co que establece o artigo 52.4.i) da Lei 24/2013, de 26 de decembro, do sector eléctrico, considéranse subministracións esenciais, aquelas subministracións de ámbito doméstico nas que exista constancia documental formalizada por persoal médico de que a subministración de enerxía eléctrica é imprescindible para a alimentación dun equipo médico que resulte indispensable para manter con vida a unha persoa. En todo caso, estas subministracións circunscribiranse a persoas físicas na súa vivenda habitual.

Para acreditar o cumprimento destes requisitos, debe achegar a seguinte documentación:

  • Certificado médico vixente que confirme a existencia no punto de subministración dun aparato eléctrico indispensable para manter con vida a unha persoa.
  • Certificado de empadroamento que acredite que a persoa á que está destinado o equipo médico reside nese punto de subministración.