Que necesito para rexistrarme na Área Privada de UFD?

Para rexistrarte na Área Privada solicitarémosche os seguintes datos:

  • Nome e apelidos/Razón social
  • Teléfono
  • Correo electrónico
  • Documento identificativo (NIF/CIF/NIE)
  • Contrasinal

Tras introducir os datos, enviarémosche un correo electrónico. É moi importante que fagas clic no botón de Acceso á Área Privada para confirmar o teu correo e finalizar así o rexistro.

Que podo facer dende a Área Privada de UFD?

Unha vez rexistrado, e despois de vincular a túa conta a un punto de subministración eléctrica, podes consultar os datos sobre o devandito punto de subministración e de todos aqueles dos que sexas o titular do contrato de acceso. Tamén podes consultar o teu consumo eléctrico e os teus valores de potencia máxima demandada por períodos. Podes solicitar certificados, consultar o estado do teu contador, obter lecturas instantáneas e comunicarnos unha incidencia na túa subministración. Tamén che explicamos como modificar a túa potencia contratada.

Ademais, se es un xerador de electricidade a través de instalacións particulares conectadas á rede de distribución, tamén che facilitamos información sobre o volume de enerxía que xeras e vertes á rede, e, se es autoconsumidor, poderás visualizar todas as túas curvas.

Podes realizar solicitudes de conexión como solicitante ou xestor dun punto de subministración. Nós explicámosche a documentación que precisas e facilitámosche os trámites e o seu seguimento. Tamén podes xestionar o desvío dunha liña eléctrica.

Cales son as diferenzas entre solicitante, propietario e pagador nunha solicitude de conexión?

Solicitante é a persoa física ou xurídica que solicita unha conexión á rede. Ten que estar rexistrada na Área Privada. O propietario é a persoa física ou xurídica titular da instalación (nos casos de consumo) ou o propietario da instalación que recibe os dereitos de conexión (nos casos de xeración). Por último, o pagador é a persoa física ou xurídica que recibe a factura ao seu nome.

Poderei facer máis xestións nun futuro?

Si, seguimos traballando para incluír máis funcionalidades nesta canle. A medida que vaiamos incorporando novos servizos, irémoste informando a través da propia Plataforma Dixital de Servizos ou por correo electrónico.

Que información podo consultar sobre o punto de subministración?

Podes ver os datos do titular do contrato (nome e apelidos, razón social, documento de identificación, etc.) así como os datos técnicos do punto de consumo ou xeración, como a potencia contratada, a tarifa de consumo, a tensión, o tipo de instalación, entre outros.

Como podo consultar o meu consumo eléctrico?

Vai á sección O meu Consumo e, a continuación, introduce unha data de inicio e de fin segundo o período que che interese consultar, ou ben elixe unha das túas facturas e amosarémosche a información sobre o teu consumo eléctrico de forma gráfica e numérica.

Poderás ver o teu consumo total, expresado en kWh, así como o consumo medio, máximo e mínimo durante ese período, e permitirache visualizar o consumo por meses, días ou horas. Poderás exportar a información a un ficheiro.

Pode facer outra persoa as miñas xestións ou consultar os meus datos se non é o titular do punto de subministración?

Si, podes autorizar un xestor para que faga as xestións no teu nome, ou autorizar un asesor para que consulte os teus datos de consumo e/ou xeración directamente dende a plataforma durante o período de tempo que decidas, co obxectivo de poder recomendarte como reducir o teu consumo e ser máis eficiente.

O xestor ou asesor han de ser persoas físicas ou xurídicas e teñen que estar dados de alta na Área Privada de UFD co seu propio perfil.

Podo ter máis dun xestor?

Si, podes delegar cada un dos teus puntos de subministración nun xestor diferente, pero ten en conta que cada subministración só pode ter un único xestor.

Podo ter máis dun asesor?

Si, podes autorizar varios asesores, mesmo para o mesmo punto de subministración.

Como está expresado o consumo por horas?

A hora que se amosa debaixo de cada barra do gráfico indica a hora final do período de consumo. Por exemplo, a barra que se sitúa por enriba da 01.00 h amosa o teu consumo entre as 00.00 h e a 01.00 h.

No ficheiro Excel descargado, que significa ‘método de obtención’ e como teño que interpretar os seus valores?

O método de obtención fai referencia a como se obtivo a información sobre o consumo eléctrico, distinguindo entre valores de medida reais ou valores estimados. Así, as letras E e R correspóndense co consumo estimado e consumo real, respectivamente.

O consumo real obtense directamente dende o contador. Á falta de valores reais, o estimado determina da forma máis precisa posible, os valores que terían tomado os rexistros.

Que significa a data de incorporación ao sistema de telexestión?

Esta indica o momento dende o cal a subministración dispón dun contador intelixente integrado no sistema de telexestión, permitindo que o sistema recolla de forma remota os datos do consumo eléctrico, que logo se utilizan para a facturación.

Por que non aparecen determinados rexistros de consumo?

É posible que neste período non foses ti o titular ou sexa anterior á data de incorporación da súa subministración ao sistema de telexestión.

Por outro lado, se observas que no gráfico non aparece algunha das barras, pode ser porque o consumo é cero ou porque o dato non está dispoñible.

Por que me apareceron valores de consumo diferentes para un mesmo período de tempo ao volver facer a consulta outro día?

As medidas amosadas obtéñense dos valores recibidos de forma remota dende os contadores intelixentes. En ocasións, ao consultar o consumo, podería acontecer que aínda non teñamos os datos do contador e que, nunha consulta posterior, xa dispoñamos deles.

Por outro lado, tamén podería acontecer que a primeira consulta se tivese realizado antes do proceso de facturación, polo que, ao facer a segunda consulta, dispoñamos de información máis precisa que poida facer variar os valores.

En todo caso, é importante ter en conta que os valores amosados teñen que ser considerados provisionais mentres non dispoñas da factura remitida pola túa comercializadora.

Por que o último domingo de marzo non aparece a hora 02:00h e o último domingo de outubro aparece esa mesma hora dúas veces?

O último domingo de marzo e de outubro prodúcese o cambio de hora, polo que, no primeiro caso, supón que nese día hai unha hora menos e, no segundo, unha máis.

Que é un punto de subministración (PdS)?

É o punto onde se consome ou xera a enerxía eléctrica e está conectado á rede de distribución. Ten asignado un CUPS.

Que é o CUPS (Código Universal do Punto de Subministración)?

O CUPS é o Código Universal de Punto de Subministración, un código alfanumérico de 20 ou 22 díxitos que identifica de xeito único e permanente todos os puntos de subministración de luz. As distribuidoras somos as encargadas de xeralo seguindo o formato ESXXXXXXXXXXXXXXAB1P. Se o teu CUPS empeza por ES0022 ou ES0390, significa que somos a túa distribuidora.

Como podo saber cal é o meu CUPS?

Está indicado nas túas facturas de electricidade.

Que é a Caixa Xeral de Protección (CXP)?

É a caixa na que se aloxan os elementos de protección da liña que reparte a electricidade nos puntos de subministración. Sinala o principio da propiedade da instalación eléctrica do consumidor. Encontrarás máis información na nosa <a href=”https://www.ufd.es/usuarios/solicitud-nuevo-suministro/solicitud-de-un-punto-de-conexion-a-la-red/”><u>ferramenta de envolventes para baixa tensión</u></a>

Que é o Certificado de Instalacións Eléctricas (CIE)?

É un documento técnico elaborado por persoal autorizado e tramitado polo organismo competente na materia, que indica as principais características da instalación eléctrica do punto de subministración.

Que é o permiso de acceso e conexión á rede de distribución?

Os axentes que desexen establecer a conexión directa dunha nova instalación á rede de distribución ou desexen realizar unha ampliación da potencia de instalacións existentes xa conectadas á rede teñen que solicitalo ao xestor da rede de distribución á que se desexen conectar. O xestor da rede analizará a capacidade e viabilidade da conexión, polo que poderá conceder ou denegar o acceso aplicando a lexislación vixente.

Que son os dereitos de acceso?

É o pagamento realizado polo contratante (normalmente o consumidor) a unha empresa distribuidora pola incorporación á rede dun novo punto de subministración ou a ampliación de potencia dun xa existente.

Que son os dereitos de extensión?

É o pagamento pola extensión da rede que se necesita realizar nalgúns casos para poder incorporar un novo punto de subministración ou ampliar a potencia dun xa existente.

Que é o Interruptor de Control de Potencia (ICP)?

É un aparato que limita a potencia máxima que se pode utilizar nun punto de subministración, de acordo co contrato, e desconecta a instalación cando a potencia que precisan os aparatos eléctricos conectados simultaneamente supera a potencia contratada. Antes, este interruptor instalábase xunto ao cadro xeral de mando e protección, e inmediatamente antes del, pero os novos contadores intelixentes incorporan esta función integrada no propio contador e xa non se instala nos cadros.

Que é a potencia contratada?

É a potencia eléctrica (expresada en kW) que figura no teu contrato coa túa empresa comercializadora e que xerou uns dereitos de acceso á rede de distribución.

Que é a potencia máxima contratable?

É a potencia eléctrica (expresada en kW) que podes contratar coa túa comercializadora sen necesidade de solicitar unha ampliación de potencia.

Que é a potencia máxima demandada?

A potencia máxima demandada é o resultado de sumar as potencias dos aparatos conectados simultaneamente nun período de tempo determinado. Este valor, polo tanto, dependerá do tipo e cantidade de aparatos eléctricos que utilices, así como dos teus hábitos de consumo.

Tamén podes encontrar información sobre estes conceptos no noso Glosario de termos