Recuerda que...

La manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye, según los casos, un delito o falta recogido en el Código Penal (artículos 255 y 623.4) que pone en grave riesgo la integridad física de las personas (de quien la realiza, así como de quién convive con ella y de sus vecinos) y los bienes.

A fraude, ademais, representa un acto de insolidariedade, xa que a enerxía que o defraudador subtrae ao sistema recae sobre o conxunto dos clientes que si cumpren coas súas obrigas.

A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, establece entre as funcións das empresas distribuidoras as referidas á detección e posta en coñecemento de autoridades e clientes das situacións de fraude na rede e nos equipos de medida. O art. 87 do RD 1955/2000 habilita as empresas distribuidoras a interromper a subministración cando detectan situacións anómalas nas instalacións ou equipos de medida.

Como denunciar unha situación irregular

As denuncias sobre irregularidades na rede son importantes, porque axudan a manter a seguridade e integridade do sistema e preveñen accidentes. Podes poñer en coñecemento da distribuidora situacións anómalas a través do seguinte formulario: