Os interruptores diferenciais son obrigatorios en todas as instalacións eléctricas domésticas. Serven para protexer as persoas do risco de morte provocado polo “contacto directo”, coas partes activas da instalación (cables), ou polo “contacto indirecto” coas carcasas metálicas de electrodomésticos sometidos accidentalmente a tensión, debido a un fallo de illamento da súa instalación, protexendo tamén eventualmente contra os incendios que puidesen provocar estas derivacións por fallo de illamento.

Os interruptores diferenciais protexen principalmente as persoas e secundariamente as instalacións.

Durante estes últimos anos houbo un gran cambio nos electrodomésticos e resto de equipos que se foron introducindo nas vivendas. Sobre todo, coa incorporación de distintos receptores con compoñentes electrónicos, como as reactancias electrónicas para iluminación, os variadores electrónicos de intensidade luminosa, os arrincadores electrónicos, as fontes de alimentación e os variadores de frecuencia (instalados en ordenadores, lámpadas de baixo consumo, aires acondicionados, TV, equipos de música etc.) que, xunto coa presenza de tormentas, provocan numerosos disparos intempestivos dos diferenciais.

Para adaptarse a estes novos receptores e evitar no posible os disparos intempestivos, os Interruptores Diferenciais foron evolucionando para mellorar o seu funcionamento.

 • Clases de diferenciais para uso doméstico

  icono check naranja Diferenciais clase AC. O seu símbolo é

  Este tipo de diferenciais son sensibles só a correntes de fuga en alterna. Son os primeiros que saíron ao mercado, e os que como mínimo deben instalarse en calquera instalación doméstica. Funcionan correctamente en instalacións que practicamente non conten con compoñentes electrónicos e que ademais estean situadas en zonas con escasa probabilidade de tormentas. Porén, se a vivenda está situada nunha zona con posibles tormentas estivais con descargas atmosféricas (raios) que provocan sobretensións transitorias e fugas puntuais de corrente a terra, ou se a súa instalación interior dispón de varios receptores con compoñentes electrónicos (electrodomésticos intelixentes, iluminación con regulación ou de baixo consumo, fontes de alimentación, ordenadores, aires acondicionados, equipos de música ou televisión etc.) nos que se poden presentar fugas de correntes continuas pulsantes (que son tan perigosas como as alternas, pero que non son detectadas polos diferenciais de Clase AC), este tipo de diferenciais non son aptos para instalacións con compoñentes electrónicos ou en zonas con presenza de tormentas, onde se produce, ademais, o seu disparo intempestivo polos harmónicos que producen eses mesmos receptores. De feito, hai países, como Alemaña ou Suíza, onde a súa instalación xa non se permite.

   

  icono check naranja Diferenciais clase A, o seu símbolo é

  Este tipo de diferenciais son sensibles a correntes de fuga en alterna e en continua, ademais incorporan un filtro de alta frecuencia que mellora o seu núcleo magnético para evitar os disparos intempestivos producidos polos harmónicos que se xeran cando existen varios receptores con compoñentes electrónicos. Estas características fan que este tipo de diferenciais sexan os adecuados para instalacións con receptores con compoñentes electrónicos.

   

  icono check naranja Diferenciais clase A Superinmunizados. O seu símbolo é o   

  Este tipo de diferenciais son iguais que os de Clase “A”, pero a súa curva de disparo aproxímase aos límites da Norma 61008-1, o que lles permite funcionar correctamente en instalacións con fortes cargas de receptores con compoñentes electrónicos, como son as reactancias electrónicas de iluminación, variadores de velocidade, arrincadores electrónicos e gran cantidade de ordenadores ou equipamento informático.

  Este tipo de diferenciais incorporan ademais un circuíto de acumulación de enerxía que diminúe substancialmente os disparos intempestivos, producidos polas fugas puntuais a terra asociadas ás sobretensións transitorias provocadas principalmente por descargas atmosféricas, discriminándoos dun defecto real. Desta forma, este tipo de diferenciais son sensibles a correntes de fuga en alterna e en continua, deste xeito reducen ao máximo os seus disparos intempestivos, polo que este tipo de diferenciais son os máis adecuados para instalacións con receptores con compoñentes electrónicos ou que se sitúen en zonas con presenza de tormentas.

  Hai outros tipos de diferenciais, como poden ser: os “Retardados” (Tipo S) para instalación augas arriba doutros diferenciais, os “Industriais” (Tipos B e F) para recarga de vehículos, arrincadores e variadores de velocidade de motores, ou os “Rearmables”, para instalacións desatendidas que precisan garantía de continuidade do servizo, pero xeralmente o seu uso é máis propio de instalacións industriais ou comerciais. Non obstante, nas subministracións domésticas, para maximizar a protección das persoas e evitar os disparos intempestivos, a conclusión é que:

  Para uso doméstico é moi recomendable instalar sempre interruptores diferenciais de tipo “superinmunizado”
 • Recomendacións de instalación

  Atendendo á Guía da ITC-BT-25 do Regulamento electrotécnico para BT nas instalacións de uso doméstico, recoméndase seguir as seguintes indicacións:

   

  icono check naranja Para evitar que un único interruptor diferencial desconecte certos aparellos, como equipos informáticos, frigoríficos e conxeladores. Para este tipo de circuítos, é moi conveniente prever sempre a instalación dunha protección diferencial individual.

  icono check naranja Cando exista un único interruptor diferencial ou varios en paralelo, estes serán de disparo instantáneo (0,05 s) e unha sensibilidade (intensidade diferencial-residual) máxima de 30 mA. Porén, en caso de dispoñer de diferenciais instalados en serie, debe existir selectividade entre eles, o que se consegue se o diferencial situado augas arriba ten certo retardo na súa actuación (Tipo S) e se a súa sensibilidade é polo menos tres veces superior á dos diferenciais situados augas abaixo.

  icono check naranja Non instalar nunca os diferenciais augas arriba das proteccións contra sobretensións.

  icono check naranja Colocarase, como mínimo, un interruptor diferencial por cada cinco circuítos instalados.

  icono check naranja Para a electrificación da terraza, xardín ou instalación exterior, débese instalar polo menos un diferencial independente do dos circuítos interiores.

  icono check naranja En caso de disparos intempestivos frecuentes e tras comprobar que non se debe a fallas de illamento ou desaxuste do diferencial, débese:

  *Separar o circuíto da cociña e o forno, ou o do aire acondicionado, do resto.
  *Substituír o diferencial que dispara por un superinmunizado e, se xa é dese tipo, substituílo por outro superinmunizado, pero de tipo “Rearmable”.

  icono check naranja Evitar a instalación de lonxitudes de cable excesivamente longas augas abaixo dun diferencial para reducir a intensidade das correntes de fuga a terra.

 • Recomendacións para garantir a seguridade das persoas
  1. Asegurar unha boa posta a terra que garanta a continuidade da corrente en caso de defecto, tanto das liñas de protección (cable verde/amarelo de terra) coma dos electrodos (picas de terra).
  2. Manter un correcto illamento, tanto dos distintos aparatos conectados á nosa instalación interior coma do sistema de cables e cadros que a conforman, xa que definen a capacidade e o illamento da instalación.
  3. Realizar unha boa conexión entre o condutor de protección e a masa do receptor para evitar tensións perigosas ás persoas que puidesen entrar en contacto coas carcasas dos distintos receptores ou aparatos.
  4. Asegurar a continuidade do bucle de terra, entre o circuíto da terra de protección e as masas metálicas dos distintos receptores ou aparatos.
  5. Premer o botón de “Test” de cada interruptor diferencial 1 vez ao mes, para garantir o seu correcto funcionamento.