A calidade de servizo é o conxunto de características, técnicas e comerciais, inherentes á subministración eléctrica esixibles polos suxeitos, consumidores e polos órganos competentes da Administración.

Interruptor

A calidade de servizo vén configurada polo seguinte contido:

 

 • Continuidade da subministración, relativa ao número e duración das interrupcións da subministración.
 • Calidade do produto, relativa ás características da onda de tensión.
 • Calidade na atención e relación co cliente, relativa ao conxunto de actuacións de información, asesoramento, contratación, comunicación e reclamación.

Regulación Nacional

 • Lei 54/1997 do sector eléctrico, que regula, no seu artigo 48, a calidade da subministración eléctrica, establece que a Administración Xeral do Estado determinará uns índices obxectivos de calidade do servizo e que as empresas eléctricas estarán obrigadas a facilitar á Administración a información dos seus índices de calidade.
 • Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica. Dedica o capítulo II, do título VI, a establecer o contido e extensión da calidade da subministración eléctrica.
 • Orde ECO/797/2002, do 22 de marzo, pola que se aproba o procedemento de medida e control da continuidade da subministración eléctrica. Establece un procedemento de medida e control da continuidade da subministración que sexa homoxénea para todas as empresas e auditable.
 • Real decreto 1634/2006, do 29 de decembro, polo que se establece a tarifa eléctrica a partir do 1 de xaneiro de 2007. (BOE 30-12-2006)
 • Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico. O capítulo II do título VIII regula a calidade da subministración entendida como conxunto de características, técnicas e de atención e relación cos consumidores ou produtores, esixibles ás empresas que realicen actividades destinadas á subministración eléctrica. Así mesmo, prevé o réxime xurídico da suspensión da subministración eléctrica.

Regulación específica

Segundo o artigo 13 do Decreto 19/2008 de marzo, deberase comunicar a información relativa ás incidencias das bases de Madrid que superen os seguintes criterios (artigo 13.1 do Decreto 19/2008):

 • Aos quince minutos de se produciren, seguen afectando máis de 2.000 subministracións.
 • A súa duración é superior a seis horas, independentemente do número de subministracións que afecten.
 • Afectan máis de 10.000 subministracións e teñen unha duración superior a tres minutos.

As incidencias imprevistas que cumpren algún dos requisitos consideraranse como “Candidatas a Publicar” en CAM, pero non se considerarán como “Publicadas” (visibles no portal CAM) ata que transcorran 6 horas dende a súa data/hora de inicio.

Non se tratan as incidencias da SU (subministración única), actuacións programadas, nin as ordes de servizo.