O acceso e a conexión ás redes de distribución veñen definidos principalmente pola Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico, e os Reais Decretos 1955/2000, do 1 de decembro, e 1183/2020, do 29 de decembro, de acceso e conexión ás redes de transporte e distribución de enerxía eléctrica.

Procedemento de acceso e conexión á rede de distribución

Terán dereito de acceso e conexión á rede de distribución os produtores, transportistas, distribuidores, consumidores e titulares de instalacións de almacenamento.

Para a obtención dos permisos de acceso e de conexión deberase tramitar unha solicitude de acceso e conexión á rede de transporte ou distribución, segundo aplique en cada caso, ante o xestor da rede que corresponda.

Os axentes que desexen establecer a conexión directa dunha nova instalación á rede de distribución, ou desexen realizar unha ampliación da potencia e condicións declaradas en instalacións existentes xa conectadas á devandita rede, solicitarano ao xestor da rede de distribución á que se desexen conectar. Esta solicitude conterá a información necesaria para a realización dos estudos, por parte do xestor da rede de distribución, para establecer a existencia de capacidade e viabilidade de conexión.

O permiso de acceso só poderá ser denegado pola falta de capacidade de acceso. O permiso de conexión só poderá ser denegado por imposibilidade técnica, por cuestións de seguridade das persoas, por non existir a instalación de rede onde se solicita o punto de conexión e non estar considerada a instalación na planificación vixente da rede de transporte ou nos plans de investimento das empresas distribuidoras aprobados pola Administración Xeral do Estado, ou por falta de espazo físico adecuado para situar as instalacións necesarias.

En todo caso, a denegación do permiso de acceso e de conexión deberá ser motivada e deberá notificárselle ao solicitante nas valoracións da solicitude

Naqueles casos nos que se susciten conflitos en relación co procedemento de conexión á rede, os devanditos conflitos someteranse á resolución do órgano competente:

  • No caso de instalacións cuxa autorización sexa competencia da Administración Xeral do Estado, pola Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia.
  • No caso de instalacións cuxa autorización sexa de competencia autonómica, resolveranse polo órgano competente da comunidade autónoma correspondente, previo informe da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia

Naqueles casos nos que se susciten conflitos en relación co procedemento de acceso á rede, os devanditos conflitos someteranse á resolución da CNMC.

O dereito de acceso poderá ser restrinxido temporalmente. Esta restrición deberá ser motivada e deberá basearse nos criterios do regulamento sinalado no parágrafo primeiro deste apartado, independentemente do disposto no artigo 7.

Acceso á rede de distribución de consumidores e xeradores con influencia na rede de transporte

Cando a concesión dun permiso de acceso nun punto da rede poida afectar á rede de transporte, ou no seu caso, á rede de distribución augas arriba, o xestor da rede para a cal se pide o permiso de acceso solicitaralle ao xestor da rede augas arriba un informe de aceptabilidade sobre as devanditas posibles afeccións e as restricións derivadas destas.

Limitacións á utilización do acceso á rede de distribución

A concesión do acceso supón o dereito do uso da rede nunhas condicións legal ou regulamentariamente determinadas. Non obstante, o citado dereito de acceso do suxeito no punto de conexión proposto poderá ser restrinxido temporalmente, en particular por aquelas condicións que, no seu caso, se poidan derivar de situacións de operación ou de necesidades de mantemento e desenvolvemento da rede.

Conexión ás redes do distribuidor

Dereitos de acceso

Páganse ao contratar unha nova subministración ou na ampliación de potencia dunha xa existente. Págaos o contratante (normalmente o consumidor)

Outros conceptos que poden aplicar:

  • Dereitos de supervisión de instalacións cedidas
  • Dereitos de enganche
  • Dereitos de verificación
  • Dereitos por actuacións nos equipos de medida e control

Dereitos de extensión

As instalacións de nova extensión de rede necesarias para atender novas subministracións ou ampliación das existentes de ata 100 kW en baixa tensión e 250 kW en alta tensión, en solo urbanizado que con carácter previo á necesidade de subministración eléctrica conte coas dotacións e servizos requiridos pola lexislación urbanística vixente, serán realizadas pola empresa distribuidora da zona, dando lugar á aplicación dos correspondentes dereitos de extensión.

Para o resto de instalacións de nova extensión necesarias para atender as solicitudes de novas subministracións ou ampliación das existentes, con base nas condicións técnicas e económicas ás que se refire ao artigo 21.1 b) do presente real decreto, o custo será por conta dos seus solicitantes, sen que proceda o cobramento de dereitos extensión.

Importante

Lembra que debe poder cumprir os requisitos e obrigacións esixidos pola lexislación vixente para poder conectar a súa instalación.