• CIE (Boletín de Industria)
 • Para poder levar a cabo a revisión da instalación e poder conectarte, necesitamos que nos solicites a conexión
 • Nos casos de <100 kW que se conectan en Media Tensión, debes ter en conta o criterio de máxima tensión homopolar 59N e tes que incluír os esquemas desenvolvidos de protección e control e as probas de función 59N sobre o relé que a embarque.
 • Proxectos das túas instalacións: necesitamos que nos envíes esquemas desenvolvidos das proteccións e elementos de medida.
 • Documentación administrativa previa á posta en servizo: contrato técnico de acceso, contrato técnico de mantemento, instalacións dun terceiro, contrato de servizos auxiliares, autorización administrativa, acta de posta en marcha e autorización da configuración singular da medida por parte da autoridade competente.
 • Documentación específica de execución e posta en servizo que che detallaremos cando che enviemos a solución de acceso e conexión.

Información das instalacións da túa propiedade:

 • Contrato de servizos auxiliares (tes que xestionalo coa túa empresa comercializadora)
 • Procedemento de explotación
 • Contrato técnico de acceso (facilitarémoscho nós)
 • Acta de posta en marcha das túas instalacións
 • Pólizas de seguros
 • Información de proteccións (liña e subestacións e estudo de axustes de proteccións).

En caso de que a túa conexión sexa con posición dedicada nunha nova subestación ou cando executes a obra de extensión, tamén nos tes que remitir a seguinte información:

 • Proxecto, que inclúa:
  • Enxeñaría básica
  • Proxecto oficial visado polo colexio profesional, coa verificación concreta do cumprimento de todas as condicións regulamentarias establecidas pola lexislación, separata civil ou proxecto básico, separatas de organismos e medio ambiente (se aplica).
  • Proxectos construtivos civís, electromecánicos, de control e protección, comunicacións, medidas, protección contra incendios e seguridade.
  • En caso de tramos subterráneos, cálculo específico da instalación resultante da capacidade de transporte do cable, para poder verificar a súa validez no conxunto da rede.
 • Tramitacións
 • Obra: plan de obra, obra civil, montaxe electromecánica e ensaios, tal como che especificamos na nosa web.

Lexislación vixente

 • Real decreto 1699/2011 aplica a: 
  • Todas as tecnoloxías en Baixa Tensión con potencia de ata 100 kW
  • Coxeración, biogás e biomasa ata 1000 MW e tensión ata 36 kV
 • Real decreto 413/2014 aplica a:
  • Todas as tecnoloxías con potencia de máis de 100 kW ou menor de 100 kW e tensión superior a 1 kV (agás coxeración, biogás e biomasa)
  • Coxeración, biogás e biomasa de máis de 1000 MW ou tensión superior a 36 kV
 •  O Real secreto 244/2019 aplica se es autoconsumo