Acometida en alta tensión

É a parte da instalación comprendida entre a rede existente e o primeiro elemento da estación transformadora, seccionamento, protección ou medida, propiedade do peticionario.