Aparato de medida

Instrumento destinado a cuantificar ou rexistrar as unidades eléctricas.