Cortacircuíto

Dispositivo que se intercala nun circuíto para cortar a corrente e protexer a instalación contra sobreintensidades.