Dereito de conexión a un punto da rede

Dereito dun suxeito a conectarse electricamente a un punto concreto da rede de transporte existente ou planificada con carácter vinculante ou da rede de distribución existente ou incluída nos plans de investimento aprobados pola Administración Xeral do Estado nunhas condicións determinadas.