Dereitos de acceso

Pagamento que se lle debe realizar á empresa distribuidora pola incorporación á rede dun novo punto de subministración ou ampliación de potencia dun xa existente (nese caso aboaranse unicamente os dereitos correspondentes á diferenza entre os dereitos xa pagados e a súa ampliación).