Dereitos de acceso

Dereito de uso da rede nunhas condicións legal ou regulamentariamente determinadas.