Dereitos de enganche

Pagamento a realizar a empresa distribuidora pola operación de acoplamento eléctrico da instalación receptora á rede de distribución.