Dereitos de verificación

Pagamento a realizar a empresa distribuidora pola revisión e comprobación de que as instalacións do cliente se axustan ás condicións técnicas e de seguridade regulamentarias.