Fianza

Importe que o cliente lle entrega á empresa subministradora en depósito. No mercado a tarifa regúlase como o resultado de multiplicar o prezo do termo de potencia da tarifa elixida pola potencia contratada e sumarlle ao devandito importe o produto do prezo do termo de enerxía en 50 horas de utilización.