Levantamento de aparatos de medida

Acción pola cal se desconecta un aparato de medida para a súa comprobación, substitución ou baixa.