Módulo de xeración de electricidade

Un módulo de xeración de electricidade síncrono ou un módulo de parque eléctrico de acordo co establecido no Regulamento (UE) 2016/631 da Comisión, do 14 de abril de 2016, que establece un código de rede sobre requisitos de conexión de xeradores á rede, e coa normativa que se aprobe para o desenvolvemento e implantación deste.