Número de Identificación da Subministración (N.I.S.)

Referencia numérica composta de nove cifras que identifica univocamente cada subministración.