Petición de subministración de obra

Aquela que solicita subministración de enerxía eléctrica para poder realizar unha actividade de obra concreta e, unha vez finalizada, procédese a dar de baixa esta subministración.