Posta en servizo dunha instalación

É a conexión das instalacións do cliente á rede da empresa subministradora.