Potencia instalada dunha instalación de xeración

A definida no artigo 3 e, no seu caso, na disposición adicional undécima, do Real Decreto 413/2014, do 6 de xuño, polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos.