Tarifa Último Recurso (T.U.R.)

Tarifa de aplicación aos consumidores conectados en baixa tensión e con potencia contratada menor ou igual a 10 kW que contraten a subministración cun comercializador de último recurso. Están regulados polo Goberno.