Voltio (V)

Unidade de tensión eléctrica. Defínese como a diferenza de potencial que debe de existir entre os extremos dunha resistencia de 1 ohmio, para que circule por ela unha corrente de 1 amperio de intensidade.