A peaxe ou tarifa de acceso corresponde ao uso que fan os xeradores e consumidores das redes do distribuidor. Este custo é fixado polo Goberno e é único para todo o territorio nacional.

Normalmente este concepto está incluído na factura que o comercializador lle emite ao cliente, agás que este decida asumilo directamente co distribuidor. A estrutura básica deste custo está definida no RD 1164/2001, polo que se establecen tarifas de acceso ás redes de transporte e distribución de enerxía eléctrica e correccións posteriores. Diferéncianse tarifas en función do nivel de tensión, do punto de subministración e do horario do consumo.

Tipos de clientes e formas de contrato de consumo eléctrico

Tipo de cliente Como contratar o consumo eléctrico En baixa tensión (<1000 V).
Comercializador de referencia ao prezo voluntario para o pequeno consumidor (PVPC).
Con potencia contratada < =10 kW (case todos os domésticos).
Comercializador mercado libre.
En alta tensión e en baixa tensión (<1000 V).
Comercializador mercado libre. Con potencia contratada >10 kW.
Comercializador de referencia se transitoriamente non teñen contrato cun comercializador libre (tarifa de último recurso cunha recarga 20%).
Persoas físicas con potencia contratada inferior a 3 kW na súa vivenda habitual.
Consumidores con 60 ou máis anos de idade pensionistas.
Familias numerosas. Consumidores que acrediten formar parte dunha unidade familiar que teña todos os seus membros en situación de desemprego.
Comercializador de referencia con tarifa de último recurso (desconto do 25% sobre PVPC).
Tipo de cliente Como contratar o consumo eléctrico Tipo de cliente Como contratar o consumo eléctrico Tipo de cliente Como contratar o consumo eléctrico

Tarifas
Características
Tarifa 2.0A Tarifa simple de baixa tensión (U <=1 kV) -1 ou 2 períodos horarios e Potencia contratada <= 10 kW
Tarifa 2.1A Tarifa simple de baixa tensión (U <=1 kV) – 1 ou 2 períodos horarios e Potencia contratada >10 kW e <=15 kW
Tarifa 3.0A Tarifa xeral de baixa tensión (U <= 1 kV) -3 períodos horarios
Tarifa 3.1A Tarifa específica de alta tensión (Ou > 1 kV) -3 períodos horarios e potencia contratada <= 450 kW
Tarifa 6X Tarifas Características Tarifas Características Tarifas Características Tarifas xerais para alta tensión (Ou > 1 kV) -6 períodos horarios e 5 chanzos de tensión
Tarifas Características

Tarifas de acceso dos xeradores

Real decreto 1544/2011, do 31 de outubro, polo que se establecen as peaxes de acceso ás redes de transporte e distribución que deben satisfacer os produtores de enerxía eléctrica.

Ata que se desenvolva a metodoloxía e se establezan as peaxes de acceso, de acordo co disposto no artigo 17 da Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico, o prezo da peaxe de xeración para aplicar será o establecido na disposición transitoria primeira do Real decreto lei 14/2010, do 23 de decembro, polo que se establecen medidas urxentes para a corrección do déficit tarifario do sector eléctrico, que ascende a 0,5 €/MWh.

Estrutura das peaxes de acceso

A estrutura de tarifas de acceso ten unha fórmula composta por un termo de potencia, un termo de enerxía activa e, se corresponde, un termo de enerxía reactiva:

Termo de potencia

Corresponde ao sumatorio da multiplicación da potencia que se factura en cada período polos termos de potencia (ou prezos) fixados legalmente.

Este termo facturarase aínda que non houbese consumo na subministración durante o período de facturación considerado.

Termo de enerxía activa

Corresponde ao sumatorio da multiplicación da enerxía consumida en cada período polos termos de enerxía (ou prezos) fixados legalmente.

Este termo facturarase só se houbo consumo na subministración durante ese período de facturación considerado.

Termo de enerxía reactiva

Real decreto 1544/2011, do 31 de outubro, polo que se establecen as peaxes de acceso ás redes de transporte e distribución que deben satisfacer os produtores de enerxía eléctrica.

Ata que se desenvolva a metodoloxía e se establezan as peaxes de acceso, de acordo co disposto no artigo 17 da Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico, o prezo da peaxe de xeración para aplicar será o establecido na disposición transitoria primeira do Real decreto lei 14/2010, do 23 de decembro, polo que se establecen medidas urxentes para a corrección do déficit tarifario do sector eléctrico, que ascende a 0,5 €/MWh.