Coñece os nosos proxectos de dixitalización financiados pola Unión Europea

Sin categorizar

Ao longo de los años 2021, 2022 y 2023, e no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado pola Unión Europea a través do Programa Next Generation EU, realizamos un importante esforzo investidor en proxectos específicos de dixitalización das redes.

Estes novos activos, permitirannos facer unha xestión máis eficiente da rede de distribución, mellorando a integración dos novos produtores de enerxías renovables e resolvendo as posibles conxestións derivadas da xeración distribuída, maximizando o aproveitamento da capacidade da rede.

As diferentes tipoloxías de investimento foron as seguintes:

– Investimentos en SmartGrid: teñen como obxectivo utilizar ferramentas informáticas, acompañadas do equipamento máis innovador, para dar resposta á demanda de electricidade baseándose en conseguir unha relación bidireccional entre a propia instalación e o usuario final. Para iso é preciso dotar de ferramentas dixitais e sensorización o conxunto de estacións distribuidoras e transformadoras.

Entre os proxectos previstos neste apartado atópase a Supervisión Avanzada en Baixa Tensión, que proporciona información en tempo real de toda a rede de centros de transformación, e o Xestor de Supervisión Avanzada, que aloxa os equipos que permiten agregar toda a información recollida a nivel de saída de baixa tensión. Adicionalmente, investimos no Analizador de Gas Disolto en Transformador para monitorizar de forma continua o nivel de hidróxeno disolto no aceite de refrixeración dos transformadores, entre outros equipos.

– Acompañando o equipamento anterior, realizamos investimentos en Sistemas de Dixitalización imprescindibles para controlar e procesar toda a información dos novos equipos. Dado o incremento exponencial dos activos de redes eléctricas que hoxe en día se supervisan, a xestión dos devanditos activos converteuse nun dos principais retos na operación da rede de distribución.

Os investimentos previstos en Sistemas de Dixitalización promoven, por unha parte, a mellora da operación dos activos de distribución das redes eléctricas, grazas a un mantemento e monitorización dos activos baseado na supervisión remota, a sensorización, o IoT (Internet of Things) e IA (Intelixencia Artificial), os robots, o control de enerxía, os smart meters e a telexestión, a ciberseguridade, a analítica de datos de fraude e perda, entre outros, ou a mellora da atención ao cliente a través da nosa Plataforma Dixital de Servizos.

– Finalmente, realizamos investimentos nun terceiro grupo de equipos denominados Despachos de Dixitalización, que engloban a dixitalización dos sistemas de automatización, control e protección das subestacións.

Os actuadores son os principais dispositivos que permiten intercambiar datos entre dispositivos intelixentes, tanto dentro dunha mesma subestación coma entre subestacións diferentes. Isto leva consigo a ampliación de funcionalidades de protección, unha mellora da telexestión e da ciberseguridade asociada aos activos dixitais. Estes investimentos contribúen a avanzar na operación a distancia da rede eléctrica, recibindo medidas e sinais de múltiples puntos dispersos pola rede e permitindo o seu manexo remoto. Na medida que existan máis puntos de telecontrol, poderase dotar á rede de maior capacidade para flexibilizar o seu funcionamento.

Por outro lado, a rede de comunicacións está formada por un conxunto de diversas redes de distintas tecnoloxías que conviven co fin de ofrecer a mellor alternativa en cada caso. Os investimentos en fibra óptica e en comunicación sen fíos permitirán transmitir grandes cantidades de información e mellorar o funcionamento da rede no seu conxunto.

Todos estes investimentos descritos anteriormente están recollidos dentro do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, e están acollidos ao financiamento da UE a través do Programa “Next Generation UE” xestionados dende o Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico.