Complemento tarifario

Datos asociados ao tipo de tarifa elixida polo cliente e ás características do seu equipo de medida que representan unha serie de recargas ou descontos na súa facturación.