Conexión á rede

Procedemento destinado a conectar fisicamente as instalacións de xeración de enerxía eléctrica, distribución, transporte, almacenamento ou consumo a un punto da rede de transporte ou, no seu caso, de distribución, no cal se lle outorgou ao titular das devanditas instalacións un permiso de acceso e conexión. Finalizadas as devanditas actividades, as instalacións atoparanse en disposición de ser enerxizadas ou adaptadas unha vez obteñan todos os permisos e autorizacións que normativamente sexan necesarios.