Coñece os custos para conectarte á rede ou ampliar a túa potencia

Servicios

Sempre que solicites a alta dunha nova subministración de electricidade, reactives unha existente ou amplíes a túa potencia eléctrica, tes que pagar os denominados dereitos de acometida, de enganche, de verificación das instalacións e de actuación nos equipos de medida e control, que están regulados polo Real decreto 1048/2013, do 27 de decembro (artigos 24, 25 e 29).

Que son os dereitos de acometida?

Estes están analizados en dúas partes:

Cobrarachos a túa compañía distribuidora en concepto do custo das instalacións de nova extensión de rede necesarias para atender a subministración. Só os pagarás se solicitas unha potencia inferior a 100 kW en baixa tensión ou a 250 kW en alta tensión, e sempre que sexa en solo urbanizado.

No caso da baixa tensión (a máis habitual en instalacións domésticas), teñen un prezo de 17,37 € por cada kW de potencia1.

En caso de que solicites unha potencia superior a 100 kW en baixa tensión, ou a 250 kW en alta tensión, ou cando a subministración estea en solo non urbanizado, as instalacións necesarias para atender a nova subministración teralas que realizar pola túa conta, polo que non terás que pagar os dereitos de extensión á túa empresa distribuidora.

En caso de rescisión do contrato de subministración, os dereitos de extensión manteranse vixentes durante un período de tres anos para a baixa tensión e de cinco anos para a alta tensión.

En caso de que queiras reactivar a subministración e os dereitos de extensión caducasen, terás que pagalos de novo. Tamén deberás pagalos cando queiras aumentar a potencia contratada por enriba da que figura nos teus dereitos de extensión vixentes.

Para máis información, podes consultar a normativa indicada neste apartado.

Cobrarachos a compañía comercializadora na primeira factura de electricidade, en concepto de acceso á rede eléctrica.

No caso da baixa tensión (a máis habitual en instalacións domésticas), teñen un prezo de 19,70 € por cada kW de potencia1.

1 Todos os prezos indicados no artigo son prezos vixentes a 18/11/2022, de acordo coa Orde ITC/3519/2009, do 28 de decembro. Podes consultar nesta normativa os prezos aplicables á alta tensión. Estes prezos poderán ser modificados por orde ministerial.

Dereitos de enganche, verificación e actuación nos equipos de medida

Ademais dos dereitos de acometida, ao solicitar a alta dunha nova subministración de electricidade, reactivar unha existente ou ampliar a túa potencia eléctrica, tamén terás que satisfacer os dereitos de enganche, os de verificación das instalacións e os de actuación nos equipos de medida e control.

Os dereitos de enganche páganse en concepto do custo da operación para acoplar a instalación á rede eléctrica. Cobrarachos a compañía comercializadora na primeira factura e, no caso da baixa tensión, teñen un prezo fixo de 9,04 €.

Os dereitos de verificación das instalacións e os de actuación nos equipos de medida e control tamén chos cobrará a compañía comercializadora na primeira factura e, no caso da baixa tensión, teñen un prezo fixo de 8,01 € e 9,04 € respectivamente.